آقای دکتر وحید عباسی چیانه

Dr. Vahid Abbasi

استادیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475664)

17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی