فصلنامه منظر

Manzar Journal

منظر مجله علمی است که از آبان ماه ۱۳۸۸ در زمینه منظر به عنوان مبحث مشترک حوزه های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی منتشر می شود. مجله منظر با اتخاذ سیاست رویکرد بومی به مسایل تخصصی، بستری برای بیان آرا و نظرات متخصصان، مدیران و حرفه مندان عرصه های نامبرده فراهم کرده است.

مجله علمی منظر در نظر دارد یکی از شماره های آتی خود را به ویژه نامه "گردشگری منظر" اختصاص دهد. لذا محور های زیر در اولویت پذیرش مقاله قرار دارد:

  • گردشگری منظر شهری : ویژگی های بارز شهر در تمدن های مختلف، روش خوانش منظر شهر.
  • گردشگری منظر طبیعی : عناصر طبیعی شاخص که نقش مهمی در فرهنگ ملت ها داشته اند.
  • منظر میراثی : آثار معماری، محوطه های تاریخی و مصنوعات کالبدی انسان و روش مطالعه و فهم آنها .
  • منظر روستایی : شناخت نظام حاکم بر مکان گزینی و زندگی روستا و دستاوردهای زندگی روستایی در محیط .
  • منظر بومی : معرفی و خوانش بوم به عنوان پدیده ای جغرافیایی-تاریخی و روایت ویژگی های محیطی در مصنوعات زندگی شهرها و روستاهای بومی
  • منظر اسطوره ای : تاکید بر تاریخ و اسطوره های ادبی و تاریخی به عنوان جاذبه گردشگری .

    لطفا مقالات خود را با توجه به راهنمای نگارش مجله (http://www.manzar-sj.com/journal/authors.note) تنظیم و در سایت مجله به نشانی www.manzar-sj.com بارگذاری یا به نشانی manzar.journal@gmail.com ایمیل کنید. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهند شد. نویسندگان پس از تایید نهایی مقاله، ترجمه انگلیسی آن را ارسال خواهند کرد.

این نشریه در Web of Science نمایه می شود.