آقای دکتر حمیدرضا جیحانی

Dr. Hamidreza Jayhani

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447095)

8
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی