آقای دکتر علی عمرانی پور

Dr. Ali Omrani pour

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178436)

17
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی