مجله بنیان هنر؛ جستارهای موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر

Bayan Art Magazine; Essays on museology, restoration, archeology and art history

دوفصلنامه بنیان هنر، نشریه تخصصی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان است که طی مجوز شماره ۹۲۵۱۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ از اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت کرده است. این نشریه با رویکرد علمی- پژوهشی، در حوزه های موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر پذیرای مقالات پژوهشگران گرامی است.

دوفصلنامه بنیان هنر، نشریه تخصصی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان است که طی مجوز شماره ۹۲۵۱۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ از اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت کرده است. این نشریه با رویکرد علمی- پژوهشی، در حوزه های موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر پذیرای مقالات پژوهشگران گرامی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات