آقای دکتر حمید فرهمند بروجنی

Dr. Hamid Farahmand boroujeni

مربی گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415189)

6
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور