فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه

Parseh Journal of Archaeological Studies

· حوزه های تحت پوشش:

· مقالات پژوهشی در زمینه های گوناگون باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، مطالعات تطبیقی و علوم میان رشته ای

· اهم محورهای موضوعی نشریه مطالعات باستان شناسی پارسه بدین شرح است:
این نشریه مقالات «پژوهشی» مرتبط با موضوعات باستان شناسی و علوم میان رشته ای ایران را منتشر می کند؛ هدف اصلی این نشریه، انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی (ادوار مختلف: پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی)، مبانی نظری علم باستان شناسی، تاریخ هنر و مطالعات میان رشته ای (شامل زیست باستان شناسی: مطالعات گیاه باستان شناسی، جانورباستان شناسی، باستان زمین شناسی، قوم باستان شناسی، انسان شناسی جسمانی و فلزباستان شناسی) مرتبط با ایران در گستره جغرافیای ایران فرهنگی (شامل: ایران، کشورهای همسایه و فرهنگ و تمدن های همجوار) است.