آقای دکتر سعید امیرحاجلو

Dr. Saeed Amirhajloo

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318491)

9
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی