سعید امیرحاجیلو | سیویلیکا

دکتر سعید امیرحاجیلو

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سعید امیرحاجیلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)