آقای دکتر حسن هاشمی زرج آباد

Dr. Hasan Hashemi zarjabad

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180950)

44
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی