آقای دکتر روح اله یوسفی زشک

Dr. Rouhollah Yousefi Zoshk

Assistant Professor of Prehistoric Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386874)

4
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی