پایش علمی در شهر ورامین

3کنفرانس2ژورنال
2,754سند علمی
3مرکز علمی
22پژوهشگر

شهرداری ورامین در رتبه 28 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 34 مقاله برای شهرداری ورامین منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ورامین در تهیه و انتشار 66 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ورامین
مراکز علمی شهر ورامین