خانم دکتر سیمین فصیحی

Dr. Simin Fasihi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427628)

1
24
3
3
1
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Fsihi, Simin" 4- Sayyid Jamal ad-Din Asadabadi Revisited: Reinvigorating the Emancipatory Potential of Post-Islamism, RELIGIONS, 2021

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب کدام راه به سوی مکه؟"، (دفترهای بنیاد) - 1391 - فارسی
  • کتاب خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن (قصیده سرا) - 1382 - فارسی
  • کتاب ایران عصر قاجار، به ضمیمه گفتاری در باب ایران شناسی (جاودان خرد) - 1375 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی (1386-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه آموزشی- تخصصی « کاربرد اسناد در پژوهش های تاریخی - دانشگاه اصفهان (1396)
  • کار گاه علمی تاریخ شفاهی - انجمن علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا (1389)