آقای دکتر اسماعیل حسن زاده

Dr. Ismail Hassanzadeh

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185866)

30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی