آقای دکتر اسماعیل معروفی اقدم

Dr. esmaiel maroufi aghdam

دکتری

Researcher ID: (243515)

12
17
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب بوکان، تاریخ، مدنیت، معماری (علم و دانش) - 1400 - فارسی
  • کتاب مقابر آذربایجان از صدر اسلام تا دوره قاجار (میراث کتاب) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد مدعو پیام نور مرکز بوکان(1393-1397)

تحصیلات تخصصی