دوماهنامه شهرنگار

Shahrnegar

نشریه شهرنگار به صورت دوماه نامه تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با شناسه ۱۶۳-۶۹۲۷ و با هدف ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی نوین و با تاکید بر موضوعات شهرسازی هوشمند، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات مکانی در حوزه مدیریت شهری در حال انتشار بوده و مقاله می پذیرد.