آقای پروفسور سیدمحمدامین امامی

Prof. Seyed Mohammadamin Emami

استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179385)

4
29
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی