خانم دکتر مریم قلمبر دزفولی

Dr. maryam Ghalabar dezfouli

استادیار دانشگاه پردیس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372346)

6
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی