رویکردی تحلیلی بر شاخصه های موثر در رشد مهارت های جسمی کودکان (نمونه ی مورد مطالعه: خانه های کودک منطقه ی 22 شهر تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 347

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCIVILI01_052

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

کودک در دنیای امروز جایگاه ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملت ها را براسـاس خصوصـیات کودکانشـان پـیش بینی نمود. لذا این کودکان به فضاهایی نیاز دارند که هم پاسخگوی کودکانی با توان حرکتی کم باشد و هم فضایی، جـذاب با رنگ بندی های متنوع ، دارای امکانات ورزشی و ایمن باشد که توان جسمی آنان را افزایش دهد. بدین منظور پـژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی_کمی پس از استخراج شاخص ها و تبیین پرسشنامه در طیف 5 گزینه ای لیکرت و توزیـع آن بین 170 نفر از افراد مرتبط با کودکان انجام گردید. در مرحله بعدی، داده ها به صورت کمی وارد نرم افزار spss شد و آماده سازی برای تحلیل داده ها صورت گرفت. در بخش تحلیل داده ها، میزان وضعیت موجود شاخصهـای تاثیرگـذار بـر مهارت های جسمی کودکان مانند: (نور، سازماندهی فضـا، حـریم و فضـای شخصـی، وضـعیت اکوسـتیک، کنتـرل و امنیـت وگرمایش و تهویه) از دیدگاه پاسخگویان پایین تر از حد متوسط(ضعیف) بودند و میزان شـاخص هـای رنـگ، پـیش بینـی پذیری فضاها و بافت و مصالح در حد متوسط قرار داشتند. همچنین در ادامه ی تحلیلها به منظور فهم ساز و کار و شـدت اثرگذاری هر کدام از شاخص های مهارتهای جسمی کودکان روش معادلات ساختاری به کار گرفته شد. این تحلیلها نشان داد که تاثیرگذارترین شاخص موثر بر مهارتهای جسمی کودکان " رنگ " بوده است که مـیبایسـت بـه طـور ویـژه ای بـه استفاده از موارد مربوط به این نوع شاخص توجه کرد. تاثیر سایر شاخصهای مورد مطالعه بر مهارتهای جسمی کودکـان در نمونه مورد مطالعه به ترتیب زیر بوده است.رنگ، گرمایش و تهویه، بافت و مصالح نور، سازماندهی فضا، پیش بینی پـذیری فضـاها، کنتـرل و امنیـت، حـریم و فضـای شخصی و وضعیت اکوستیک

کلیدواژه ها:

کودک ، بازی ، مهارت جسمی _ حرکتی ، معماری

نویسندگان

محمد رجبی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس،پردیس، ایران

مریم قلمبر دزفولی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس، ایران