بررسی ابعاد زیبایی شناختی جداره شهری (نمونه موردی: محله جمال آباد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU03_433

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

چکیده مقاله:

امروزه در طراحی شهری به جنبه زیباشناسان کمتر توجه شده است چراکه در طراحی فضای شهری بیشتر به ابعاد عملکردیو اقتصادی توجه میشود و جنبه زیباشناسی کمتر موردتوجه واقع شده است . تحولات چند دهه اخیر، ساخت و ساز بیرویه، افزایش تنوع در سبک ساخت ها موجب از بین رفتن زیبایی، هویت و حس تعلق، بوجود آمدن یکنواختی و عدمهماهنگی در سیمای محله ها شده است که ضرورت توجه به طراحی زیبای بدنه ها و کالبد محله ها را مورد توجه قرار میگیرد. هدف این پژوهش شناخت و بررسی ابعاد زیبایی شناسی، عناصر سازنده زیبایی و طراحی جداره شهری با توجه بهاین ابعاد است. پژوهش از نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است و بر اساس هدف بنیادی-کاربردی می باشد. درجمع آوریاطلاعات که از شیوه کیفی و محتوایی با استفاده از مطالعات اکتشافی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از مطالعات، بیانهایی است که در زمینه زیبایی عینی کیفیت زیبایی شناختی محیط را فراهم آورد، مطرح گردیده است. به عنوان نمونهموردی محله جمال آباد تهران این شاخص ها سنجش گردید که بیانگر آن است که در بربعد کالبدی کمترین توجه بهابعاد زیبایی شناختی جداره شهری شدهاست. درنهایت، پیشنهادهایی در جهت دستیابی به جداره شهری زیبا ارائه گردیدهاست. برایند استفاده از این شاخص در طراحی جداره شهری سبب حصول زیبایی می گردد.

نویسندگان

افسانه معصومی

کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

مریم قلمبردزفولی

استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران