آقای دکتر عیسی اسفنجاری کناری

Dr. Eisa Esfanjary kenari

استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330844)

2
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی