فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان

Journal of Healthcare Management

مجله مدیریت بهداشت و درمان(نظام سلامت سابق) وابسته به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که هدف آن آشنا ساختن متخصصان، پژوهشگران و دانش پژوهان حوزه های مدیریت در سیستم های بهداشتی، درمانی با نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی جدید و تبادل و توسعه علم در این رشته می باشد. در این فصلنامه، مقالات در سه قالب پژوهشی، مروری و نقد(کتاب یا مقاله) پذیرفته می شود. این مجله مقالات دریافتی در شاخه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

-مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.

-مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی.

-مدارک پزشکی.

-کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.

-اقتصاد بهداشت و درمان.

-مدیریت مالی بهداشت و درمان.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات