آقای دکتر حسین درگاهی

Dr. Hossein Dargahi

استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369243)

9
32
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی