آقای دکتر حمید کردبچه

Dr. Hamid Kurdbacheh

دانشیار دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199804)

6
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی