آقای دکتر مسعود میرزایی

Dr. Masoud mirzaei

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184152)

17
86
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی