علیرضا پیرحیاتی

استادیار دانشگاه

Researcher ID: (416291)

13
2
1
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس شعبه استان همدان انجمن علمی بازاریابی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (1381-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر (1387)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحداسدآباد (1389-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت سماءدانشگاه آزاد اسلامی همدان (1392-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی همدان (1393-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون اموال،اسناد واوراق بهادار خزانه داری کل دانشگاه آزاد اسلامی (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس انجمن بازاریابی استان همدان (1399-تاکنون)