خانم دکتر مرضیه فریدی ماسوله

Dr. Marzieh Faridi Masouleh

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی احرار رشت

Researcher ID: (9816)

35
11

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی