آقای پروفسور نبی اله منصوری

Prof. Nabiollah Mansouri

مدیر گروه مهندسی محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (26890)

51
21
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی