بررسی شاخص های عملکردHSE در روش های ارزیابی بیمارستانها در کشور ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 947

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_035

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

رعایت نکاتHSEبه عنوان یکی از مولفههای اصلی کیفیت خدمات سلامت به معنای پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار،کارکنان و محیط زیست است. درغیراینصورت علاوه برعواقب ناخوشایند برای بیمار و خانواده وی، باعث وارد آمدن فشار روانی بر کارکنان سیستم سلامت و افراد جامعه میگردد و در نهایت بار اقتصادی عظیمی را بر سیستم بهداشتی و درمانی و جامعه تحمیل مینماید. در سطح کشور تلاشهایی به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت صورت گرفته است . هم اکنون دو سیستم ارزیابی براساس سیستم اعتباربخشی و سیستم بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار )به صورت اختیاری( در بیمارستانهای کشور انجام میپذیرد. در این مطالعه به بررسی شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست دو روش مذکور پرداخته می شود

کلیدواژه ها:

اعتباربخشی ، بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار ، معیار ، شاخص ، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE

نویسندگان

سیده شبنم عظیمی حسینی

دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

نبی اله منصوری

دانشیار گروه مدیریت محیطزیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

رضا عزیزی نژاد

استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

حسن کریم زادگان

دانشیار گروه مدیریت محیطزیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران