ارزیابی آنتی ژن پروتواسکولکس کیست هیداتید بر القای آپاپتوز بر سل لاین MCF

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HRNMCNF01_002

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: درمان سرطان یکی از چالش های مهم می باشد و عوارض بسیار بالایی را برای بیماران به همراه دارد. اثرات ضد سرطانی آنتی ژن پروتواسکولکس کیست هیداتید بر القای آپاپتوز در سلول های سرطانی گزارش شده است. در مطالعه ی حاضر اثر آنتی ژن پروتواسکولکس کیست هیداتید بر القای آپاپتوز بر سل لاین MCF-۷ با ارزیابی بیان ژن های BaxوBcl-۲ بررسی شدند.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، کیست هیداتید جمع آوری و استخراج پروتواسکولکس ها و پس از سونیکیت کردن پروتواسکولکس ها، حذف LPS از آنتی ژن پروتئینی انجام شد. از آزمایش رنگ سنجیMTT برای بررسی اثر آنتی ژن پروتواسکولکس بر روی مهار رشد سلول های MCF-۷ استفاده شد. میزانmRNA ژن هایBax ، Bcl-۲به روشReal-time PCR اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها: آنتی ژن پروتواسکولکس در همه غلظت ها به طور قابل توجهی رشد سلول های سرطانی را در مقایسه با کنترل کاهش دادند اما در غلظت ۱ و ۲ میلی گرم در میلی لیتر به مقدارمعناداری در میزان زنده مانی زیستی سلول ها تاثیر گذاشت (p < ۰.۰۵). نتایج Real-time PCR نشان داد در حالیکه میزان بیانmRNA ژن Bax در سلول های MCF-۷تیمار شده به صورت معناداری تغییر نکرد، نسبت Bcl-۲/Bax به صورت معنادار وابسته به دوز کاهش یافت.نتیجه گیری: آنتی ژن پروتواسکولکس بخشی ازفعالیت ضد توموری خود را با القای آپوپتوز و از طریق کاهش نسبت Bcl-۲/Bax ،اعمال می کند.

نویسندگان

صفا عبران صفاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه اردکان