فراوانی ژن های انتروتوکسین sea ، seb و sec استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالم استان مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HRNMCNF01_001

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری گرم مثبت، فاقد حرکت، بدون اسپور، هوازی و بی هوازی اختیاری است کهدر ناحیه قدامی بینی افراد کلنیزه می شود. کارکنان ناقل مشغول به کار در صنعت غذایی منبع اصلی برای گسترش بیماری هایمنتقله از غذا محسوب می شوند. انتروتوکسین استافیلوکوکی مهمترین فاکتور بیماریزایی دخیل در مسمومیت های غذاییاستافیلوکوکی است. هدف از این مطالعه، شناسایی ژن های انتروتوکسین seb ، sea و sec استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالمشهرستان ساری بود.مواد و روش ها: در این مطالعە توصیفی- مقطعی، تعداد ۱۵۸ نمونه از سوآپ بینی پرسنل رستوران ها و فست فودهای شهرستانساری در بهار ۱۴۰۱ جمع آوری شد. نمونه ها پس از کشت اولیه، با آزمون های بیوشیمیایی تایید شدند. نمونه ی DNA ایزوله هایاستافیلوکوکوس اورئوس استخراج شده و ژن های seb ، sea و sec به عنوان مارکر برای ردیابی انتروتوکسین های SEB ، SEA و SECبا روش PCR بررسی شدند.یافته ها: درمجموع، از ۱۵۸ نمونه سوآپ بینی، ۶۴ نمونه (۵۰ / ۴۰%) ناقل استافیلوکوکوس اورئوس بودند که این میزان ناقل باتست های بیوشیمیایی ثابت شد. از مجموع ۶۴ ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، تعداد ۱۶ سویه (۲۵%) واجد ژن ۱۲sea سویه (۷۵ / ۱۸ %) واجد ژن seb ، و ۲ سویه (۱۲ / ۳%) نیز واجد هر دو ژن sea و seb بودند. هیچ یک از نمونه ها دارای ژن sec نبودند.بحث: درصد قابل توجهی از پرسنل شاغل در زنجیر ە غذایی ، ناقل اسلتافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک در بینیخود بودند. از این رو، برنامه ی غربالگری و کنترل این ناقلین به منظور جلوگیری از شیوع عفونت های استافیلوکوکی پیشنهاد می شود.

نویسندگان

فاطمه خانی محلی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،میکروب های بیماری زا دانشگاه آزاد اسلامی بابل