ارزیابی فرهنگ HSE و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: بیمارستان نفت شمال کشور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,022

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_048

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: با توجه به رشد صنعتی، لزوم پیشگیری از حوادث جهت حفظ نیروی انسانی ومنابع از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است یکی از راههای مهم جلوگیری حوادث بهوجود آوردن، تقویت و گسترش فرهنگ ایمنی می باشد.روش کار: مطالعه حاضر بصورت توصیفی-تحلیلی درخصوص ارزیابی فرهنگ HSE صورت گرفته است. پرسشنامه در 2 بخش سوالات زمینه ای و سوالات اصلی در 10 بخش طراحی شد اطلاعات با نرم افزارهایExcel ,SPSS و با آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل شده قرار گرفت.نتایج: میانگین نمره فرهنگ HSE افراد معادل 315 شده است. آزمون آماری همبستگی بین نمره فرهنگ HSE و ابعاد دهگانه آن صورت گرفته است. همبستگی بین فرهنگ HSE و سن، فرهنگ HSE و سابقه صورت گرفته است و گردش شغلی و سمت شغلی از عوامل تاثیر گذار بر نمره فرهنگ HSE بیان شده است.ارتباط بین فرهنگ HSE و وضعیت تاهل و تحصیلات و حادثه پذیری مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه گیری: فرهنگ HSE در بیمارستان مثبت ارزیابی گردیده است از ده بعد فرهنگ ، تنها بعد آموزش منفی ارزیابی گردیده است. همبستگی بین نمره فرهنگ HSE و تعهد مدیریت با ضریب همبستگی (0/890)بیشترین مقدار را بدست آورده است همبستگی معنا دار و مستقیمی بین فرهنگ HSE و سابقه، سن،گردش شغلی و سمت شغلی وجود دارد.

نویسندگان

پروین سپهر

مربی، گروه مهندسی بهداشتحرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، بجنورد ، ایران