فصلنامه علوم ورزش

Sport Sciences Research Quarterly

نشریه علوم ورزش، فصلنامه ای است که توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منتشر می شود. این نشریه درصدد فهم عمیق تر رابطه ی بین شاخه های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از یک سو و سلامت و عمکرد ورزشی از سوی دیگر است. مخاطبین این مجله از متخصصین گرایش های مختلف تربیت بدنی، مربیان و ورزشکاران رشته های گوناگون ورزشی می باشند. این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود و بر انتشار مقاله های علمی – پژوهشی و بوی‍ژه مقاله های بین رشته ای و پژوهش های کاربردی تاکید دارد. با این وجود مقاله های نقد و بررسی و مروری برجسته را نیز در دستور انتشار خود دارد. صرفا مقالاتی در این مجله پذیرفته می شوند که از جنبه های گوناگون نوآوری، روش تحقیق، تحلیل آماری و نگارش و فرمت در سطح بالایی قرار داشته باشند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات