خانم دکتر ناهید اتقیا

Dr. Nahid Atghia

دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (413081)

5
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی