آقای دکتر رضا نیک بخش

Dr. Reza Nikbakhsh

دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271232)

4
63
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب ورزش تفریحی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1398 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) - 1397 - فارسی
 • کتاب پدری گری از طریق ورزش و اوقات فراغت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1396 - فارسی
 • کتاب اصول مدیریت ورزشی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان های ورزشی (حتمی) - 1396 - فارسی
 • کتاب روان شناسی کاربردی تمرین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1394 - فارسی
 • کتاب پيشرفتهایی در روانشناسی ورزشی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1392 - فارسی
 • کتاب تمرینات تلفیقی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1392 - فارسی
 • کتاب استعدادیابی در ورزش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1391 - فارسی
 • کتاب آموزش تکنيک هاي تنيس روي ميز (از مبتدي تا پيشرفته) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1390 - فارسی
 • کتاب تربيت بدني عمومي 1 و 2 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1389 - فارسی
 • کتاب طناب زدن (بامداد کتاب) - 1387 - فارسی