Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر رضا نیک بخش

Dr. Reza Nikbakhsh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271232)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر رضا نیک بخش

سمتهای علمی و اجرایی رضا نیک بخش در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی رضا نیک بخش در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی رضا نیک بخش در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نمایه شده رضا نیک بخش در کنفرانسهای داخلی

مقالات نمایه شده رضا نیک بخش در ژورنالهای تخصصی داخلی

مقالات رایگان ژورنالهای تخصصی داخلی رضا نیک بخش

 •  همتی نژاد، مرجان و نیک بخش، رضا و آفرینش خاکی، اکبر و شریفی فر، فریده. "همبستگی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، محصورشدگی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان". نشریه مدیریت ارتقای سلامت. فروردین و اردیبهشت، دوره 10 ، شماره 2. (1400)
 •  نجدسمیعی، متین و صفانیا، علیمحمد و نقشبندی، صلاح الدین و فراهانی، ابوالفضل و نیک بخش، رضا. "ارائه چاچوب مفهومی و مدل های code-sub code برای عوامل کوثر بر مدیریت جنجال در ورزش (مورد مطالعاتی: رشته ورزشی هندبال)". مجله علوم پزشکی رازی. دوره 28. شماره 2. (1400)
 •  طالبی، زهره و نیک بخش، رضا و صفانیا، علی محمد. "آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با ميانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تيمی". پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی. سال هشتم، شمارۀ 4 (32 پیاپی) (1399)
 •  پاشانجاتی، معصومه و نیک بخش، رضا و شریفی فر، فریده. "بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره 9 ،شماره 2. (1399)
 •  فتحی،عاطفه و نیک بخش،رضا و آفرینش خاکی، اکبر و شریفی فر، فریده. "ترجمه و روانسنجی مقیاس تعارض کار- خانواده در کارکنان ورزشی". نشریه مدیریت ارتقای سلامت. مهر و آبان، دوره 9، شماره 5. (1399)
 •   نقشبندی، سید صلاح الدین و مزروقی، زهره و نیک بخش، رضا. "ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت های بدنسازی و پرورش اندام استان های منتخب". مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره: 47 . تابستان (1399)
 •  آقاسیدعزیزاله، بهناز و نیک بخش، رضا و صفانیا، علی محمد. "تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران". مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره: 48 تابستان. (1399)
 •  ایوبی، پریسا و نیک بخش، رضا و فتاحی مسرور، فروغ و صفانیا، علی محمد. "همبستگی شوخ طبعی در محل کار، حمایت مدیران و اجتماعی شدن از شوخ طبعی کارکنان با محصورشدگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان". نشریه مدیریت ارتقای سلامت. آذر و دی، دوره 9، شماره 6. (1399)
 •  صالح نیا، بهرام و صفانیا، علی محمد و برومند، محمدرضا و نیک بخش، رضا. "تحلیل راهبردی سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد و ارائه راهبردهای مناسب". فصلنامه پژوهش اجتماعی، بهار؛ شماره 6. (1399)
 •  محمدپور اسلاملو، بهنام و نیک بخش، رضا و آفرینش خاکی، اکبر و شریفی فر، فریده. "نقش سرمایه های روا نشناختی کارکنان در ارتباط رهبری اصیل، معناداری در شغل و جوسازمانی با رضایت شغلی". نشریه مدیریت ارتقای سلامت. بهمن و اسفند، دوره 10 ، شماره 1. (1399)
 •  ثمری خلج، حمیدرضا و رضایی، مونا و نیک بخش، رضا. "بررسی اثر هویت سازمانی بر وفاداری و تمایل به تکرار خرید مشتریان با میانجی انگیزه". پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی. سال دهم – شمارۀ 20 – پاییز و زمستان. (1399)
 •  صفرعلیزاده، علیرضا و نیک بخش، رضا و آفرینش¬خاکی، اکبر. "ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ورزشﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن و دﯾﻤﺘﻞ". ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ. ﺳﺎل هفتم، شماره 4 (28 پیاپی) (1398)
 •  بال زاده، امیررضا و نيک بخش، رضا و تجاری، فرشاد. "ویژگی¬های روانسنجی نسخهً فارسی پرسشنامة فرا چشم¬انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q)". مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 28، (1398)
 •  فرهمندمهر،عباس و شریفی فر، فریده و نیک بخش، رضا. "طراحی و تببین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش". فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شال هشتم، شماره اول، پیاپی 17 (1398)
 •  فتحی،عاطفه و نیک بخش، رضا و آفرینش خاکی، اکبر و شریفی فر، فریده. "بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمانهای ورزشی". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره 9 ،شماره 1. (1398)
 •  طالبی، زهره و نیک بخش، رضا و صفانیا، علی محمد. "ارتباط بین رهبری معنوی و حس خودشکوفایی در ورزشکاران". مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. سال 62 ، (ویژه روانشناسي) (1398)
 •  نیک بخش، رضا و علم، شهرام و افشاری، مصطفی و کوثری پور، محسن. "تدوين مدل سيستم مديريت سايبرنتيك، سلامت و يادگيري سازماني در فدراسيونهاي ورزشی ایران". پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي. سال پانزدهم / شماره بيست و نهم. (1398)
 •  ایمان زاده،الناز و اسماعیلی، محمدرضا و نیک بخش، رضا. "اثربخشی راهبرد یاددهی-یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان". جامعه شناسی آموزش و پرورش. شماره 12، پاییز و زمستان. (1398)
 •  شفیعی زاده،فاطمه و نیک بخش، رضا و آفرینش خاکی،اکبر و شریفی فر، فریده. "آزمون مدل تاثیر برندگرایی و ارتباطات درونکارکردی بر رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". مجله مطالعات اسلامي در حوزه سلامت؛ پاییز .دوره سوم، شماره سوم (1398)
 •  طاهرخانی، حسن و شریفی فر، فریده و نیک بخش، رضا. "ارائه مدل خط مشی های محیط زیستی در ورزش بر اساس مدل پارادایمی". پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی. سال نهم – شمارۀ 18 – پاییز و زمستان. (1398)
 •   متقی شهری،محمودرضا و صفانیا، علی¬محمد و نیک بخش، رضا. "شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی". نشریه ارتقاء سلامت، دوره 7، شماره 4 (1397)
 •  جعفری سياوشانی، فاطمه و نيک بخش، رضا و صفانیا، علی¬محمد. "اعتباريابی و هنجاريابی پرسشنامه اشتياق در ورزشكاران". مجلۀ علوم روانشناختی. دورۀ هفدهم، شماره 68 (1397)
 •  جعفری سياوشانی، فاطمه و نيک بخش، رضا و صفانیا، علی¬محمد. "بروز انواع رفتار در ورزشكاران با ميانجیگری غرور: بر اساس آزمون مدل اشتياق". مجلۀ علوم روانشناختی. دورۀ هفدهم، شماره 72 (1397)
 •  سمیع نیا، مونا و نيک بخش،ر ضا و صفانیا و علی¬محمد. "کمال¬گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران: نقش میانجی تئوری خودمختاری". مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 26 (1397)
 •   متقی شهری، محمودرضا و صفانیا، علیمحمد ، نیک بخش، رضا. "اولویت بندی معیارهای عملکرد تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش تحلیل سلسه مراتبی: رویکردی به سوی ارتقای سلامت دانشجویان". نشریه ارتقاء سلامت، دوره 7، شماره 3. (1394)
 •  ابراهیمی، فهیمه و تجاری، فرشاد و نیک بخش، رضا. "تحلیل نقش عوامل درونی و بیرونی بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی". رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 3، شماره 11 (1394)
 •  نيک بخش، رضا و ميرزايي، عادل و جهان سا، نسرين. "رابطه شخصیت و رفتار های تمرینی ورزش: براساس تئوری خود تعیین کنندگی". روانشناسی تحولی: روانشناسات ایرانی- سال دهم/شماره 39/بهار (1393)
 •  نيک بخش، رضا و علم، شهرام و منظمي، مريم. "تعیین محدودیت های فعالیت های پژوهشی در تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت کشور". فصلنامه علمي پژوهشي جهش. سال چهارم،‌ شماره سيزدهم،‌ بهار. (1391)
 •  عزيزي، سارا و نيک بخش، رضا. "ارتباط كمال گرايي و فرسودگي در ورزشكاران نخبه داراي معلوليت جسماني – حركتي". روانشناسی تحولی: روانشناسات ایرانی- سال نهم/شماره 34/ زمستان (1391)
 •  6. کهندل، مهدي و ماجدي، نيما و نيک بخش، رضا. "ارتباط سبک رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال". فصلنامه علوم ورزش / سال اول، شماره دوم، زمستان (1388)
 •  نيک بخش، رضا و مظفري، سيداميراحمد. "ارتباط مدل پنج عاملی شخصیت با تاخیر در بسکتبالیست های نخبه". فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دوره دوم، شماره 5. (1388)
 •  صفانيا، عليمحمد و نيک بخش، رضا. "بررسي انگيزه هاي مشاركت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در فعاليت هاي جسماني". فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی. شماره 8. (1388)
 •  نيک بخش، رضا. "ارتباط سابقه آسیب دیدگی و برخی صفات شخصیتی با آسیب دیدگی در بازیکنان نخبه بسکتبال". نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال پنجم، جلد دوم، شماره 10، پاییز و زمستان (1387)
 •  نیک بخش، رضا و مشرف جوادی، بتول و مظفری، سید امیراحمد. "رابطه صفات شخصیتی (مدل پنج عاملی شخصیت) بازیکنان حرفه ای بسکتبال با میزان غیبت آنان. نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال پنجم. جلد دوم. شماره 10، پاییز و زمستان (1386)
 •  واعظ موسوي، سيدمحمدکاظم و نيک بخش، رضا. "تاثیر محرومیت حسی و شنیدن موسیقی بر نیزان درک فشار و خلق و خو هنگام تمرین". المپيک.سال پنجم. شماره هاي 3و 4 پياپي. (1375)

تالیفات رضا نیک بخش

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابورزش تفریحیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1398فارسی
2کتاببرنامه ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1397فارسی
3کتابپدری گری از طریق ورزش و اوقات فراغتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1396فارسی
4کتاباصول مدیریت ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1396فارسی
5کتابمدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان های ورزشیحتمی1396فارسی
6کتابروان شناسی کاربردی تمریندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1394فارسی
7کتابپيشرفتهایی در روانشناسی ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1392فارسی
8کتابتمرینات تلفیقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1392فارسی
9کتاباستعدادیابی در ورزشدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1391فارسی
10کتابآموزش تکنيک هاي تنيس روي ميز (از مبتدي تا پيشرفته)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1390فارسی
11کتابتربيت بدني عمومي 1 و 2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1389فارسی
12کتابطناب زدنبامداد کتاب1387فارسی
تاریخ ایجاد رزومه: 15 خرداد 1400 - تعداد مشاهده 249 بار

نمودار سالانه مقالات رضا نیک بخش طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رضا نیک بخش


به اشتراک گذاری صفحه رضا نیک بخش

کلیدواژه های مهم در مقالات رضا نیک بخش

پشتیبانی