خانم پروفسور مریم کوشکی جهرمی

Prof. Maryam Koushki Jahromi

استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185179)

12
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی