خانم دکتر مریم کوشکی جهرمی

Dr. Maryam Koushki Jahromi

استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185179)

11
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی