دوفصلنامه مطالعات ایرانی

The journal of The Iranian study

دو فصلنامه « مطالعات ایرانی» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجله ای علمی ترویجی در حوزه مطالعات ایرانی (ادبیات، زبان و فرهنگ ایرانی و تاریخ) است که در دو شماره «بهار و تابستان» و «پاییز و زمستان» منتشر می­ شود.

این نشریه در حوزه های ادبیات، زبان و فرهنگ ایرانی و تاریخ مقاله می پذیرد.