مقالات دوفصلنامه مطالعات ایرانی، دوره 17، شماره 34