آقای سید محمد طیبی

Seyed Mohammad Teyebi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (185513)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور