آقای دکتر محمدعلی کاظمی تبار

Dr. mohamadali kazemitabar

استادیار گروه آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (91644)

9
9
5
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب سبک شناسی خطاب در آیات مکی قرآن کریم (نگاه معاصر) - 1402 - فارسی
  • کتاب روایت های ابومخنف در تاریخ طبری (نگاه معاصر) - 1401 - فارسی
  • کتاب حیات علمی در نیشابور در قرنهای سوم تا ششم هجری (نگاه معاصر) - 1401 - فارسی
  • کتاب خودآموز مکالمه عربی و فرهنگ اصطلاحات عامیانه (انتشارات مینوفر، مشهد) - 1394 - فارسی
  • کتاب فرهنگ فارسی عربی مبین (دانشوران رشید، مشهد) - 1387 - فارسی

سوابق استادی

  • استادیار فرهنگیان(1391-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای زبان و ادبیات عرب فردوسی مشهد1387-1390

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان (1398-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون گروه الهیات و ادبیات عرب (1394-1397)