آقای دکتر عباسعلی رستمی نسب

Dr. Abbasali Rostami Nasab

استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185649)

6
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی