فصلنامه عرفان اسلامی

Islamic Misticism

فصلنامه عرفان اسلامی یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی زنجان منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی و در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

عرفان- ادیان- فلسفه و حکمت- قرآن و حدیث

این نشریه با اهداف زیر منتشر می شود:

تلاش برای ارتقای زمینه های معنوی، عرفانی، قرآنی و موضوعات مرتبط با عرفان اسلامی همچون معماری اسلامی و ...

نقد و تحلیل مطالعات و موضوعات پراکنده مطرح شده در عصر حاضر مثل جریان عرفان های کاذب و شیطان پرستی و هر موضوع گمراه کننده معرفتی.
ایجاد بستر مناسب برای پژوهش و نشر یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات و موضوعات عرفانی و قرآنی.
کمک به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه دوره دکتری برای نشر آخرین یافته های علمی در زمینه های مورد فعالیت نشریه و تشویق برای تحقیقات علمی تر و ژرف تر