آقای دکتر انشاالله رحمتی

Dr. Enshaala Rahmati

استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493668)

27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی