آقای دکتر محسن جوادی

Dr. Mohsen Jawadi

استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176986)

2
87
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی