آقای دکتر حسین اترک

Dr. Hossein Atrak

دانشیار دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181430)

8
53
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی