آقای دکتر محمدعلی مجد فقیهی

گروه قرآن و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم

Researcher ID: (474340)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران