مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

Journal of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسی های دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تاسیس مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۲ /۱۰/ ۱۳۸۸ طی ابلاغیه شماره ۱۷۴۱/ ۱۱/ ۳، اعلام گردید. از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین صدها مقالات رسیده و انتخاب مقالات برتر به چاپ می رساند.

به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ طبق آیین نامه شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان((نشریه علمی)) شناخته می شوند.