مقالات مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره 55، شماره 1