مقالات مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره 53، شماره 2