فصلنامه مطالعات علوم قرآنی

Quarterly Journal of Quranic Sciences Studies

نشریه پیش رو با نام مطالعات قرآنی با هدف انتشار جدیدترین تحقیقات در باب کتاب آسمانی ما مسلمانان کار خود را آغاز کرده است. کتابی که خداوند از آن با نام ذکر یاد کرده و فرموده ما خود ذکر را فرو فرستادیم و خود حافظ آن هستیم. پر واضح است که تحقیق در باب قرآن کریم هم به فهم بیشتر و هم به فهماندن بیشتر آیات شریفه آن کمک میکند به خصوص در دوره معاصر که شبهات بسیاری پیرامون وحی مطرح میشود. یکی از مسائلی که در این باب اهمیت دارد مباحثی است که به شکل تطبیقی بین قرآن و کتابهای مقدس دیگر ادیان صورت میگیرد. مطرح کردن این مباحث به شکل آکادمیک تاثیر بسزایی در دسته بندی و هدفمند کردن پژوهشهای قرآنی دارد و ما امید داریم که با چاپ مقالات پربار این هدف را محقق کنیم.

رتبه علمی وزارت علوم: رتبه ب

نشریه با مشارکت و همکاری انجمن قرآن وعهدین ایران منتشر می شود.